علوم سیاسی


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

سید محمد محمدی

  مرتبه علمي :

استادیار

 رشته تحصيلي :

 علوم سیاسی

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 m3mohammadi@gmail.com

  تلفن تماس :

43217084

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه علوم سیاسی

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

سیلابس علوم سیاسی