اعضای پردیس


اعضای مجتمع بین الملل آیت ا... آملی

نام ونام خانوادگی سمت رشته تحصیلی شماره تلفن آدرس وب و پست الکترونیک عکس
حامد برجسته سرپرست مجتمع بین الملل

دکتری تخصصی

آموزش زبان انگلیسی

01143217133

Email: inter@iauamol.ac.ir

Web: http://int.iauamol.ac.ir

محمدرضا اسماعیلی مدیر امور بین الملل

دانشجوی دکتری

آموزش زبان انگلیسی

01143217130

 

 

Email: esmaili1006@yahoo.com

 

 

مجتبی هدایتی کارشناس آموزشی و دانشجویی

کارشناسی ارشد

مدیریت استراتژیک ورزشی

01143217128

 

Email:  mhedayati1356@gmail.com

 

 

پیام حمزه

کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات و

همکاری های علمی و بین المللی

کارشناسی ارشد

کامپیوتر- نرم افزار

01143217130

 

Email: payamhamzeh.iauamol@gmail.com