مهندسی معماری


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

فاطمه ابراهیم زاده

  مرتبه علمي :

 مربی

 رشته تحصيلي :

 مهندسی معماری

مقطع تحصیلی:

 کارشناسی ارشد

  آدرس پست الكترونيك :

 

  تلفن تماس :

01143217224 

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه مهندسی معماری

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری