مدیریت ورزشی


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

علیرضا براری

  مرتبه علمي :

 استاد یار

 رشته تحصيلي :

 تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 Alireza54.barari@gmail.com

  تلفن تماس :

43217126

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه مدیریت ورزشی

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

مدیریت ورزشی