صنایع غذایی


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

سید احمد شهیدی

  مرتبه علمي :

 استاد یار

 رشته تحصيلي :

 علوم و صنایع غذایی- مهندسی مواد غذایی

  مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 sashahidy@yahoo.com

  تلفن تماس :

43217009

 

 

  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه صنایع غذایی

مقطع

نام رشته

سیلابس

دکتری

دکتری

کارشناسی ارشد

بهداشت مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی- میکروبیولوژی موادغذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی

دانلود سیلابس

دانلود سیلابس

دانلود سیلابس