زراعت


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

داود براری

  مرتبه علمي :

 استادیار

 رشته تحصيلي :

مهندسی کشاورزی- زراعت

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 

  تلفن تماس :

 

 

 

  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه زراعت

مقطع

نام رشته

سیلابس

دکتری

زراعت