زبان


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

حامد برجسته

  مرتبه علمي :

 استادیار

 رشته تحصيلي :

 آموزش زبان انگلیسی

  مقطع تحصیلی :

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 inter@iauamol.ac.ir

  تلفن تماس :

01143217133

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه زبان

مقطع

نام رشته

سیلابس

دکتری

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

سیلابس آموزش زبان انگلیسی

سیلابس آموزش زبان انگلیسی