زیست شناسی


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

اسماعیل فتاحی

  مرتبه علمي :

 استادیار

 رشته تحصيلي :

 زیست شناسی

  مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 

  تلفن تماس :

01143217320   

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه زیست شناسی

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

زیست شناسی - میکروبیولوژی

سیلابس زیست شناسی - میکروبیولوژی