تربیت بدنی


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

آسیه عباسی دلوئی

  مرتبه علمي :

 استاد یار

 رشته تحصيلي :

 تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

Abbasi.daloii@gmail.com

  تلفن تماس :

43217126

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه مدیریت ورزشی

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش

دانلود سیلابس

دکتری فیزیولوژی ورزشی - گرایش قلب و عرق و تنفس دانلود سیلابس
دکتری فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانلود سیلابس