مهندسی عمران


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

محمدرضا باباتبار

  مرتبه علمي :

 مربی

 رشته تحصيلي :

 مهندسی عمران- مهندسی سازه

  مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 babatabarm@yahoo.com

  تلفن تماس :

01143217211    

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه مهندسی عمران

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- سازه

سیلابس مهندسی عمران- سازه