اعضای پردیس


اعضای مجتمع بین الملل آیت ا... آملی

نام ونام خانوادگی سمت رشته تحصیلی شماره تلفن آدرس وب و پست الکترونیک عکس
حامد برجسته سرپرست مجتمع بین الملل

دکتری تخصصی

آموزش زبان انگلیسی

01143217133

Email: inter@iauamol.ac.ir

Web: http://int.iauamol.ac.ir

محمدرضا اسماعیلی مدیر امور بین الملل

دانشجوی دکتری

آموزش زبان انگلیسی

01143217130

 

 

Email: esmaili1006@yahoo.com

 

 

مسعود فرجی مسئول برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

01143217133

 

Email:

 

 

کیمیا سهراب زاده کارشناس امور آموزشی

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

01143217619

 

 

 

ندا گلیج کارشناس امور پژوهش وخدمات آموزش

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی
01143217619