حسابداری


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

سمانه  مقدس فر

  مرتبه علمي :

 مربی

 رشته تحصيلي :

 علوم اقتصادی

  مقطع تحصیلی :

 

  آدرس پست الكترونيك :

 

  تلفن تماس :

43217079

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه حسابداری

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

حسابداری